Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy Gegarandeerd

Als (mogelijke) patiënt van Fysiotherapie Suri heeft u recht op transparante en heldere info. Om te beslissen of u wel of niet een behandeltraject ingaat, krijgt u eerst informatie van de betreffende fysiotherapeut over de behandeling. Het daadwerkelijk behandelen gebeurt pas, indien u daar ook toestemming voor heeft gegeven.

We zijn als zorgverleners wettelijk verplicht om zorgvuldig met uw dossier om te gaan. Dit is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om hier toezicht op te houden. Fysiotherapeuten zijn wettelijk verplicht een dossier bij te houden. De eisen van waaraan dossier moet voldoen zijn vastgelegd in de KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische Verslaglegging.

Naast rechten, heeft u als patiënt ook een aantal plichten. Een van deze is om uw fysiotherapeut zo goed als mogelijk te informeren over uw klacht of probleem. Op deze manier kan zo snel en accuraat mogelijk een diagnose worden gesteld. Daarnaast dient u zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan uw zorgprofessional en gegeven adviezen op te volgen.

Wet WGBO

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst worden de rechten en plichten van patiënten duidelijk beschreven. De wet is belangrijk voor iedereen in de zorgsector die gaat behandelen of behandeld wordt. Wanneer uw fysiotherapeut gaat behandelen is de wet van toepassing op zowel u als patiënt, als de behandelend fysiotherapeut. De bedoeling van de wet WBGO is om de positie van u als patiënt sterker te maken, zodat misverstanden kunnen worden voorkomen.

Hier zijn in het kort de punten die in de wet worden geregeld:

  • Informatierecht. Denk hierbij aan het soort behandeling dat wordt gegeven. Wat houdt deze in en wat is het doel ervan? Wat zijn de gevolgen? Wat zijn de verwachtingen?
  • Toestemming voor behandeling. Er is mondelijk of schriftelijk toestemming nodig van de patiënt nodig.
  • Inzage in uw medisch dossier. U heeft als patiënt altijd het recht om u dossier in te zien.
  • Het beroepsgeheim. De informatie die u verstrekt aan uw fysiotherapeut wordt niet gedeeld met derden zonder uw toestemming.
  • Het recht op vrije keuze van zorgverlener. U mag kiezen door wie u behandeld wil worden,
  • Vertegenwoordiging van patiënten die niet capabel zijn om zelf beslissingen te kunnen maken. Sommige patiënten zijn niet in staat om keuzes te maken. Een andere persoon treedt dan als vertegenwoordiger van de patiënt.

Fysiotherapie Suri vindt privacy een belangrijk onderdeel en waarborgt deze voor u door. Mocht u onverhoopt in een situatie terecht komen waarbij u het gevoel heeft dat dit niet gebeurt, stellen we het op prijs dat u dit onmiddellijk bij ons meldt.

Algemene informatie AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:

versterking en uitbreiding van privacyrechten;
meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

Onderstaand vindt u de privacyverklaring die Fysiotherapie Suri hanteert.

Scroll naar boven